خانه ماشینی است برای زندگی به تعبیر دیگر

خانه ماشینی است برای زندگی به تعبیر دیگر

خانه ماشینی است برای زندگی به  تعبیر دیگر

ضمن پیشنهاد قرار ندادن ماشین به عنوان الگوی طراحی مسکن، پیشنهاد می‌شود سیستم درگیر و هماهنگ ماشین مثال خوبی است در جهت هماهنگ نمودن عوامل متعدد و متنوع و متناقض مطرح در رشته معماری داخلی مسکن امروز.
استراکچر، عوامل جوی و اقلیمی، کارایی، شفافیت، زیبایی، دید و منظر، درون و بیرون، انبوهسازی و غیره همگی مقوله‌های مشترکی هستند که این دو رشته با آن درگیرند اما معماری امروز مسکن/داخلی هنوز به پاسخی صریح و جامع دست نیافته است و این عدم حصول بخاطر نگاه غیر یکپارچه و ناهماهنگ و عوامانه می‌باشد که در نهایت به طرح سیستمی متعالی و والا نمی‌رسد.
ضمن یادآوری تئوری‌های مدرن تئوفان دوزنبرگ و پلان آزاد و مخصوصا پلان فضایی، مثال‌ها، راه‌حل‌ها و انعطاف‌هایی برای هماهنگی متناقض‌ها مطرح می‌شوند و در نهایت به بررسی عوامل زیبایی‌شناسی معماری داخلی می‌پردازد و در این رهگذر زیبایی را نه چسباندنی و نه تزریقی که زیبایی و والایی را محصول یک سیستم هماهنگ و سالم در جهت خلق فضا می‌داند